Fiskehelserapporten 2023 anbefaler etablering av et senter for alternativer til dyreforsøk (3R-senter)

Fiskehelserapporten fra Veterinærinstituttet er en faglig oppsummering av tilstanden for dyrevelferd og dyrehelse i norsk fiskeoppdrett. Rapporten for 2023 ble offentliggjort 12. mars 2024 og har et eget kapittel som omtaler fisk som forsøksdyr.   

Veterinærinstituttet skriver blant annet følgende: «Til tross for vårt høye og økende forbruk av forsøksdyr, inkludert landdyr, mangler Norge fortsatt et nasjonalt 3R-senter. Dette står i kontrast til våre skandinaviske naboland og flere andre land i Europa. Etablering av et slikt senter kan fremme forskning innen alternativer til dyreforsøk og sikre at kunnskap om dyreforsøk gjøres kjent. Bedre kunnskapsdeling, også om negative resultater, vil kunne forhindre at dyreforsøk repeteres unødvendig. Dette vil også gagne forsøksdyrforvaltningen.» 

Blant Fiskehelserapporten fem anbefalte tiltaksområder for bedre fiskevelferd i oppdrettsnæringen er etablering av et senter for alternativer til dyreforsøk (3R-senter). Veterinærinstituttet mener et slikt senter vil kunne «samle og tilgjengeliggjøre kunnskap for å erstatte og finne alternativer til forsøksdyr og sikre unødig gjentakelse av forsøk». 

Dette er i tråd med de anbefalingene Forsøksdyrkomiteen har gitt Landbruks- og matdepartementet i sin uttalelse fra 2020 og medfølgende støtte fra andre instanser (https://www.forsoksdyrkomiteen.no/vi-trenger-et-3r-senter-i-norge/ ).

Les også: Fiskehelserapporten 2023.