Hvordan kan vi dele informasjon om forbedringer av dyreforsøk (Refinement)?

Det kan være vanskelig å spre informasjon om raffineringer av dyreforsøk godt nok. I mange tilfeller er slike fremskritt ikke nevnt vitenskapelige artikler, selv om de er innført, og altfor ofte skrives det ikke egne artikler om metodene. Mye av arbeidet med å forbedre forsøk gjøres av dyreteknikeresom ikke alltid har tid eller muligheter for å publisere sitt arbeid.

For å bøte på dette, har Norecopa bygget en Refinement Wiki.

Her kan alle som tilhører forsøksdyrmiljøet publisere små eller store forbedringer av dyrevelferdDe kan enten gjøre dette selv, ved å registrere seg som bruker, eller sende tekst til Norecopasom vil publisere den på deres vegne. 

Wiki’en er i startfasen. En oversikt over sidene som er blitt laget hittil kan ses her. 

Norecopa håper at dette initiativet vil senke terskelen for publisering av viktige bidrag til arbeidet med å forbedre dyreforsøk. Norecopa takker Dyrevernalliansens Forskningsfond for sponsing av arbeidet med å bygge wiki’en. 

 

How can we increase the spread of information about Refinement of animal research?

Information about refinements of animal research is not always disseminated widelyRefinements  are often not mentioned in scientific papers, and all too often they are not published as separate methodological papers. Much of the work of refining procedures is performed by animal technicians, who may not have the time or opportunity to publish their work.

To improve this situation, Norecopa has built a Refinement Wiki.

Here can any member of the research animal community describe large or small advances in animal welfare. They can either do this themselves, by registering as a user, or they can send the material to Norecopa who will publish it on their behalf. 

The Wiki is still in its infancy. An overview of the wikipages that have been written so far can be found here.

Norecopa hopes that this initiative will lower the threshold for publication of important contributions to the work of improving animal experiments. Norecopa is grateful to the Research Fund of the Norwegian Animal Protection Alliance (Dyrevernalliansen) for sponsorship of the cost of building the Wiki.