Informasjon om 3R: Forbedring

Er du forsker og ønsker mer informasjon om de 3R`ene? En av Forsøksdyrkomiteens oppgaver er å dele faglig informasjon og på spørreundersøkelsen vi gjennomførte i 2019 så var tilbakemeldingene veldig klare på ønsket om mer informasjon om de 3R`ene. Derfor har Forsøkskomiteen laget tre korte nyhetssaker om de 3R`ene, denne gangen er det Forbedring: 

Forbedring inkluderer alle måter man kan forbedre dyrevelferden for et forsøksdyr på. For eksempel ved å rafinere metodene som brukes på dyret for å minimere stress og smerte eller å optimalisere oppstallingsvilkårene slik at dyret har det best mulig.  

Her er et eksempel på hvordan man kan bruke humane endepunkter for å øke dyrevelferden i et forsøk: 

Under planleggingen av et dyreforsøk må endepunktet settes nøyaktig. Det kan være fristende å sette et forskningsbasert endepunkt, men å avslutte forsøket først når man føler at man har nok informasjon til å få signifikante resultater er ikke en god måte å gjøre forskning på. Å bruke dyrets død som endepunkt er heller ikke noen god løsning, da dette ikke er tillatt etter lovverket. Det korrekte endepunktet skal være det humane endepunktet, altså før dyret begynner å lide. Dyret må derfor overvåkes på spesifikke måter slik at endring kan oppdages før symptomer på lidelse oppstår.  

For mer informasjon, se Universitetet i Utrecht sin side om humane endepunkter: https://www.humane-endpoints.info/en 

 

English:

Information about 3R: Refinement. 

Are you a researcher and would like more information about the 3Rs? One of the tasks of the Norwegian national committee is to shear knowledge and the results from the survey we conducted in 2019 were clear about the need for more information about the 3Rs. Therefore, the committee have produced three short news pieces about the 3Rs, this time it`s Refinement: 

Refinement include all ways to increase animal welfare for laboratory animals. For example, by refining the methods used to minimize stress and pain for the animal or to optimize housing conditions so the animal thrives. 

Here is an example on how you can use humane endpoints to increase animal welfare in an experiment: 

During the planning of a laboratory animal experiment, the endpoint is crucial. It can be tempting to set a research-based endpoint, but to end the experiment when you feel you have enough data to obtain significant results is not a good way to conduct research. To use the animal`s death as an endpoint is not a solution, as this is not allowed under the law. The correct endpoint is the humane endpoint, before the animal suffers. The animal must therefore be monitored in specific ways to detect changes before the animal shows symptoms of suffering. 

 For more informastion, go to the Universitetet i Utrechts web page on humane endoints: https://www.humane-endpoints.info/en