Mandat for Forsøksdyrkomitéen – Nasjonal komité for beskyttelse av forsøksdyr

Forsøksdyrkomitéen er oppnevnt av Landbruks- og Matdepartementet.

Norge er gjennom implementeringen av EUs forsøksdyrdirektiv (2010/63/EU) forpliktet til å oppnevne en nasjonal komité for beskyttelse av dyr brukt til vitenskapelige formål. Komitéens rolle beskrives i recital 48 og artikkel 49 i direktivet, samt i Europakommisjonens arbeidsdokument ”Animal Welfare Bodies and National Committees” (Europakommisjonen 2014).

Formål:
Med det formål å beskytte forsøksdyr, skal komitéen være rådgivende for både tilsynsmyndighet (Mattilsynets forsøksdyrforvaltning) og dyrevelferdsenheter ved de enkelte forsøksdyrvirksomhetene, samt fremme en harmonisert implementering og utveksling av informasjon om de tre R-er, dyrevelferd og etikk på̊området.

Komitéen skal:

• Fremme de 3Rer, og skal i den forbindelse gi råd til forsøksdyrforvaltningen og dyrevelferdsenhetene.
• Være et rådgivende organ for forsøksdyrforvaltningen og dyrevelferdsenhetene angående erverv, oppdrett, oppstalling, stell og bruk av dyr til forsøk, samt sikre deling av best practice mellom avdelinger. Råd til forsøksdyrforvaltningen skal helst gis både pro- og retroaktivt. Forsøksdyrkomitéen bør gjennom en dialog med dyrevelferdsenhetene få tilbakemelding om hva slags rådgivning/veiledning/kommunikasjonsforbindelser som vil være til nytte.
• Gi råd til forsøksdyrforvaltningen for å fremme enhetlig behandling av søknader om dyreforsøk på nasjonalt plan og evaluere strategier knyttet til dette.
• Ha kontakt med andre nasjonale komitéer i EU og bidra på relevante internasjonale møter for å fremme og utvikle arbeidet til de nasjonale komitéene – ved å utveksle informasjon om driften av dyrevelferdsenhetene, om søknadsbehandling og best practice innen dyrevelferd.

Til tross for at en nær tilknytning til forsøksdyrforvaltningen vil være naturlig under utførelse av komitéens oppgaver, skal komitéens arbeid være uavhengig og upartisk.

Komitéen kan også:
• Informere samfunnsdebatten om bruk av dyr i forskning og gi innspill til utkast til regelverk eller veiledning knyttet til hold og bruk av dyr for vitenskapelige formål.
• Gi råd og veiledning for utføring av søknadsbehandling.
• Gi råd ved søknader om gjennomføring av en bestemt type dyreforsøk eller ved klager på forsøksdyrforvaltningens beslutninger ved søknadsbehandling.
• Ved behov samordne eksperter/opprette ekspertgrupper for å gi råd om bestemte saker identifisert av dyrevelferdsenhetene.
• Besøke de ulike institusjonene for å bli bedre informert om saker knyttet til hold og bruk av forsøksdyr, og gi ytterligere mulighet til å identifisere saker det er ønskelig at komitéen gir råd om.
• Bidra til et felles rammeverk og standarder innen utdanning og opplæring.
• Anbefale og spre nyttig veiledningsmateriale.

Komiteens medlemmer har en funksjonstid på 4 år. Ved første gangs oppnevning, ble halvparten av medlemmene oppnevnt for en periode på 2 år og de øvrige medlemmene for 4 år for å sikre kontinuitet. Mattilsynet har en sekretariatsfunksjon for komiteen, og har herunder ansvar for praktisk tilrettelegging og gjennomføring av komiteens møter.

Mandatet er utviklet basert på artikkel 49 i direktivet
Link: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32010L0063

Samt i Europakommisjonens arbeidsdokument ”Animal Welfare Bodies and National Committees” (Europakommisjonen 2014)
Link: https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/191a69b0-2555-11e9-8d04-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-282223752