Nettseminar om forbedring av fiskeforsøk

Tirsdag 23. februar 2021 arrangerte den britiske organisasjonen RSPCA nettseminaret «Focus on Fish» om forbedring (refinement) av fiskeforsøk. 

Bruk av fisk i forskning øker raskt globalt, og i Norge er mer enn 95 prosent av alle forsøksdyr fisk. Den utbredte bruken av fisk i dyreforsøk medfører et sterkt behov for å minimere belastning og forbedre fiskevelferden. Seminaret skaper en mulighet for eksperter fra akademia og industri til å dele kunnskap og nye tilnærminger til forbedring av fiskeforsøk. Forbedringene medfører både bedret dyrevelferd og forskningskvalitet. 

Seminaret var delt i tre sesjoner: fiskevelferd, praktisk forbedring av fiskeforsøk, samt velferdsvurderinger og humane endepunkter. Målgruppen for seminaret bestod av grupper som jobber direkte eller indirekte med fiskeforsøk, deriblant forskere, teknikere, veterinærer og forvaltning. 

Se bok med abstracts her. 

Noen hovedtemaer fra seminaret var etikk knyttet til fiskeforsøk, bruk av smertelindring i fiskeforsøk, og en bedre måte å ta DNA-prøver av fisk. 

Flere hundre interesserte deltakere fra verden over fikk et godt innblikk i ulike temaer, presentert av verdensledende eksperter. 

I tillegg til foredragene ble det også lagt til rette for posterpresentasjon, hvor norske Norecopa deltok. 

Alle posterne kan lastes ned her. 

Her kan du se opptak fra seminaret. 

 

Online seminar on refinement of fish experiments 

On Tuesday 23rd February 2021, the RSPCA organised the online seminar «Focus on Fish» on refinement of fish experiments. 

The use of fish in research is increasing rapidly globally, and in Norway fish represent more than 95 per cent of all animals used in research. The widespread use of fish in research necessitates a strong need to reduce harm and improve fish welfare. The seminar creates an opportunity for experts from academia and industry to share knowledge and new approaches to refining fish use, leading to improvements for both animal welfare and the quality of research. 

The seminar was divided into three sessions: fish welfare, practical improvement of experiments, as well as welfare assessments and humane endpoints. The seminar was primarily aimed towards those who work directly or indirectly with fish experiments, including researchers, technicians, veterinarians and regulators. 

The abstract book for the seminar is available here. 

Some of the main topics from the seminar were ethics related to fish experiments, the use of analgesia in fish experiments, and a better method for collecting DNA samples from fish. 

Hundreds of interested participants from around the world got a good insight into various topics, presented by world-leading experts. 

In addition to the presentations, arrangements were also made for a poster presentation, in which the Norwegian organisation Norecopa participated. 

All posters can be downloaded here. 

Recordings from the seminar are available here.