Oppsummering av Forsøksdyrkomitéens nettmøter med dyrevelferdsenhetene

Komiteen ønsker å takke alle fra dyrevelferdsenhetene som deltok på nettmøtene, vi fikk i gang noen veldig nyttige diskusjoner og mange spennende temaer som komiteen ønsker å jobbe videre med. Her følger en liten oppsummering.

Nettmøte for dyrevelferdsenheter som jobber med gnagere:

Tirsdag 03.11.20 kl.10-11.30.

42 deltakere
19 kommentarer/spørsmål
Hovedtema i diskusjonen dreide seg om score-skjemaer.

Nettmøte for dyrevelferdsenheter som jobber med ville dyr / feltforsøk:

Onsdag 04.11.20 kl.10-11.30.

27 deltakere
29 kommentarer/spørsmål
Hovedtema i diskusjonen dreide seg om utfordringer rundt kurs og opplæring til feltforsøk.

Nettmøte for dyrevelferdsenheter som jobber med fisk:

Tirsdag 10.11.20 kl.10-11.30.

51 deltakere
31 kommentarer/spørsmål
Hovedtema i diskusjonen dreide seg om mangel på alternativer innenfor fisk og uklarheter rundt reglene rundt søknader om merking av fisk.

 

English:

Recap from the Norwegian national committee`s animal welfare bodies online meetings

The committee would like to thank all the animal welfare bodies that participated at the online meetings, we got a good discussion going and a lot of interesting topics that we would like to work with. Here is a short recap:

Online meeting for animal welfare bodies that work with rodents:

Tuesday 03.11.20 kl.10-11.30.

42 participants
19 questions/comments
The main topic of the discussion was score-forms.

Online meeting for animal welfare bodies that work with wild animals / field work:

Wednesday 04.11.20 kl.10-11.30.

27 participants
29 questions/comments
The main topic of the discussion was difficulties around courses and training for field research.

Online meeting for animal welfare bodies that work with fish:

Tuesday 10.11.20 kl.10-11.30.

51 participants
31 questions/comments
The main topic of the discussion was the need for alternatives in fish research and questions about the regulation of applications for ID-marking of fish.