Velferd ved merking av fisk

I mange fiskeforsøk må fiskene individ- eller gruppemerkes, noe som kan påvirke både velferden og forsøksresultatene.  Sveriges 3R-center har sammen med eksterne eksperter gått gjennom de vanligste merkemetodene og laget en brukerguide. For hver metode går de gjennom de viktigste faktorene for brukeren og hvordan metoden påvirker fisken. Guiden inneholder metoder som er egnet både i feltforsøk og laboratoriemiljøer. 

LINK: https://webbutiken.jordbruksverket.se/sv/artiklar/ovr567.html 

Tilsvarende gjennomgang er også gjort av Vitenskapskomiteen for mat og miljø i 2017  i  «Risikovurdering av dyrevelferd ved ulike metoder for merking og sporing av oppdrettet laksefisk»  

LINK: https://www.vkm.no/risikovurderinger/allevurderinger/risikovurderingavdyrevelferdvedulikemetoderformerkingogsporingavoppdrettetlaksefisk.4.773639b215c8657f2a496d9f.html 

Et sammendrag av denne er også publisert som en review artikkel av Uglem et al. 2019 

LINK: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/raq.12342