Om oss

Forsøksdyrkomitéen – Nasjonal komité for beskyttelse av forsøksdyr, skal foruten å være rådgivende for både tilsynsmyndighet og dyrevelferdsenheter ved de enkelte forsøksdyrvirksomhetene, fremme en harmonisert implementering og utveksling av informasjon om de tre R-er, dyrevelferd og etikk på̊ området.

Forsøksdyrkomitéen er oppnevnt av Landbruks- og matdepartementet. Mattilsynet har sekretariatsfunksjon for komitéen.

Komitéen er oppnevnt som følge av artikkel 49 i Direktiv 2010/63/EF av 22. september 2010 om beskyttelse av dyr som brukes til vitenskapelige formål:

Article 49 – National committees for the protection of animals used for scientific purposes
«1. Each Member State shall establish a national committee for the protection of animals used for scientific purposes. It shall advise the competent authorities and animal-welfare bodies on matters dealing with the acquisition, breeding, accommodation, care and use of animals in procedures and ensure sharing of best practice.
2. The national committees referred to in paragraph 1 shall exchange information on the operation of animal-welfare bodies and project evaluation and share best practice within the Union.»

Les mer om rollen til nasjonale komitéer for beskyttelse av forsøksdyr.

Her kan du lese mer om bruk av forsøksdyr i Norge, og her finner du svar på noen av spørsmålene vi får.

Mandat

I januar 2024 godkjente Landbruks- og matdepartementet Forsøksdyrkomitéens mandat. Les mandatet her: Mandat

Årsrapport og møtereferater

Vi ønsker åpenhet om Forsøksdyrkomitéens arbeid, og du finner alle våre møtereferater og årsrapporter her.

Forsøksdyrkomitéen har i tilleg ett årlig dialogmøte med departementene (Landbruks- og matdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet), to årlige dialogmøter med Forsøksdyrforvaltningen og dialogmøter med Norecopa etter behov.

Komitéens medlemmer

Leder: Kristine Hansen


Kristine Hansen er veterinær og har jobbet som universitetslektor ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) i 12 år. Der har hun hatt to perioder som personell med særskilt kontrollansvar (PMSK) og har hatt ansvaret for undervisning i forsøksdyrlære for dyrepleierstudenter, veterinærstudenter, teknikere og forskere. Hun jobbet også med universitetets Treningsklinikk med alternativer. Hun har en doktorgrad i toksikologi fra NMBU i 2022 og i dag jobber hun ved CELL (Centre on Experiential Legal Learning) ved Juridisk Fakultet, UiO.

Kristine Gismervik

Kristine («Stine») Gismervik, er veterinær med doktorgrad, også mastergrad innen mattrygghet. Hun er ansatt som fagansvarlig fiskevelferd ved Veterinærinstituttet, hvor hun blant annet leder Fiskevelferdsforumet, en samarbeidsplattform med Havforskningsinstituttet som blant annet fokuserer på kunnskapsdeling om dyrevelferd hos fisk. Stine er ansvarlig for Fiskehelserapportens velferdskapittel som fra 2021 inkluderer forsøksdyr, hun sitter i dyrevelferdsenheten ved Veterinærinstituttet og er ansvarlig tilsynsveterinær for to eksterne forskningsinstitutt. Hun har erfaring fra komitearbeid siden 2022 fra NENT (nasjonal forskningsetisk komite for naturvitenskap og teknologi), og har for øvrig jobbet som seniorforsker i flere prosjekt som har fokusert på utvikling av velferdsindikatorer.

Nina Sandlund

Nina Sandlund er utdannet fiskehelsebiolog fra Universitetet i Bergen og har siden 2004 vært ansatt som stipendiat og senere forsker ved Havforskningsinstituttet i Bergen. Her har hun jobbet med sykdom hos både vill og oppdrettet lakse- og marin fisk. De siste årene har hun også arbeidet med «Risikorapport norsk fiskeoppdrett». Siden 2019 har hun vært leder for sentral dyrevelferdsenhet ved Havforskningsinstituttet.

Kathrine A. Ryeng

Kathrine A. Ryeng er veterinær og jobber som forsker ved Havforskningsinstituttet, avd. Tromsø, hvor hovedoppgavene er forskning og rådgivning knyttet til dyrevelferd hos sjøpattedyr i forbindelse med ulike menneskeskapte påvirkninger. I sin doktorgrad satte hun fokus på «Reduction», en av de tre R-ene, gjennom utvikling av et nytt forsøksdesign. Hun har også arbeidet med regelverksutvikling på dyrevelferdsområdet, herunder regelverk om forsøksdyr.

Hogne Bleie

Hogne Bleie er utdannet veterinær fra University of Glasgow og har en MSc grad innen fiskepatologi fra University of Stirling. Han jobbet lenge som diagnostiker og forsker ved Veterinærinstituttet Bergen, der han samarbeidet tett med Havforskningsinstituttet og Universitetet i Bergen i prosjekter om marin oppdrettsfisk. Han har senere jobbet innen farmasi og i fiskeoppdrettsindustrien, der han har hatt en spesiell interesse for samspillet mellom bedriftsøkonomi, produktkvalitet, fiskehelse og god velferd. I perioden 2012-14 ledet Hogne det nasjonale prosjektet Tap av laksefisk i sjø for Mattilsynet. Han jobber nå som uavhengig rådgiver med hovedfokus på fiskevelferd og landbasert fiskeoppdrett.

Anton Krag

Anton Krag er utdannet zoolog, og jobber som daglig leder i Dyrevernalliansen.  Anton har arbeidet med dyrevern og dyrs rettigheter i over 25 år. Han var dyrevernorganisasjonenes representant i åtte år i det tidligere Forsøksdyrutvalget (2001-2009). Han var tidligere oppnevnt som nasjonal ekspert på alternativer til dyreforsøk av Mattilsynet (2016-2021).

Gro Flatekval

Gro Flatekval er veterinær og er ansatt som spesialrådgiver og PMSK (personell med særskilt kontrollansvar) ved Avdeling for komparativ medisin (KPM) ved Oslo universitetssykehus, PMSK-
ansvaret deles av flere ansatte ved avdelingen. Har tidligere erfaring som navngitt veterinær og leder ved KPM. Deltar i utvikling, drift og undervisning av det nasjonale teoretiske forsøksdyrkurset CAREIN. Hun har en doktorgrad i immunologi fra 2009 og fullførte LabVet Europe programmet fornavngitte veterinærer i 2020.

Andrew Michael Janzcak

Andrew M. Janczak er Professor i etologi og dyrevelferd ved Veterinærhøgskolen, Norges Miljø- og Biovitenskapelige Universitet. Han forsker på atferd og velferd hos gris og verpehøner og er spesielt opptatt av atferdsutvikling, kognisjon og stress. Han har ansvar for ph.d. kurset Introduksjon til etiske og vitenskapsfilosofiske perspektiver i biomedisinsk forskning og dyrevelferdsundervisning for veterinærstudentene. Han leder også komiteen som jobber med å utvikle og styrke kvaliteten på ph.d.- utdanningen ved Veterinærhøgskolen.