Om oss

Forsøksdyrkomitéen – Nasjonal komité for beskyttelse av forsøksdyr, skal foruten å være rådgivende for både tilsynsmyndighet og dyrevelferdsenheter ved de enkelte forsøksdyrvirksomhetene, fremme en harmonisert implementering og utveksling av informasjon om de tre R-er, dyrevelferd og etikk på̊ området.

Forsøksdyrkomitéen er oppnevnt av Landbruks- og matdepartementet. Mattilsynet har sekretariatsfunksjon for komitéen.

Komitéen er oppnevnt som følge av artikkel 49 i Direktiv 2010/63/EF av 22. september 2010 om beskyttelse av dyr som brukes til vitenskapelige formål:

Article 49 – National committees for the protection of animals used for scientific purposes
«1. Each Member State shall establish a national committee for the protection of animals used for scientific purposes. It shall advise the competent authorities and animal-welfare bodies on matters dealing with the acquisition, breeding, accommodation, care and use of animals in procedures and ensure sharing of best practice.
2. The national committees referred to in paragraph 1 shall exchange information on the operation of animal-welfare bodies and project evaluation and share best practice within the Union.»

Les mer om rollen til nasjonale komitéer for beskyttelse av forsøksdyr.

Her kan du lese mer om bruk av forsøksdyr i Norge, og her finner du svar på noen av spørsmålene vi får.

Årsrapport og møtereferater

Vi ønsker åpenhet om Forsøksdyrkomitéens arbeid, og du finner alle våre møtereferater og årsrapporter her.

Komitéens medlemmer

Leder: Tore S. Kristiansen

Tore S. Kristiansen har doktorgrad i fiskeribiologi fra Universitetet i Bergen og har jobbet som forsker og prosjektleder ved Havforskningsinstituttet siden 1987, og ledet forskningsgruppe Dyrevelferd siden 2007. Han har koordinert 2 EU-prosjekter og en rekke nasjonale prosjekter relatert til fiskevelferd. Han var medlem av Rådet for dyreetikk fra 2012-15.

Grete Bæverfjord

Grete Bæverfjord er utdannet veterinær med Dr.scient-grad i komparativ patologi fra Norges Veterinærhøgskole. Hun har arbeidet som forsker på fisk i oppdrett ved Nofima sin avdeling på Sunndalsøra siden 1991. Hovedarbeidsområdet er forebygging av skjelettdeformiteter hos oppdrettsfisk, og hun har ledet flere store forskningsprosjekter innen dette temaet og har bred kontakt med industrien. Grete var medlem av Forsøksdyrutvalget i 8 år, fra 2007 til det ble avviklet i 2015, og er PMSK ved forskningsstasjonen på Sunndalsøra. Hun var medlem av Rådet for dyreetikk fra 2016-18.

Espen Engh

Espen Engh er utdannet veterinær med Dr.scient-grad i forsøksdyrvitenskap fra Norges Veterinærhøgskole. Han har arbeidet ved forsøksdyravdelinger på NVH, Radiumhospitalet og Universitet i Oslo, som sekretær for det nasjonale forsøksdyrutvalget, som seksjonssjef for dyrevelferd i Mattilsynet og som direktør for De nasjonale forskningsetiske komiteene. Han jobber nå som avdelingsleder ved avdeling for komparativ medisin på Universitetet i Oslo.

Susanna Lybæk - PERMISJON

Susanna Lybæk er zoolog og fagrådgiver i Dyrevernalliansen. Hun var varamedlem til Forsøksdyrutvalget fra 2013-2015, og er i dag styremedlem i Norecopa. Hun underviser i forsøksdyrlære ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU). PERMISJON

Kathrine A. Ryeng

Kathrine A. Ryeng er veterinær og jobber som forsker ved Havforskningsinstituttet, avd. Tromsø, hvor hovedoppgavene er forskning og rådgivning knyttet til dyrevelferd hos sjøpattedyr i forbindelse med ulike menneskeskapte påvirkninger. I sin doktorgrad satte hun fokus på «Reduction», en av de tre R-ene, gjennom utvikling av et nytt forsøksdesign. Hun har også arbeidet med regelverksutvikling på dyrevelferdsområdet, herunder regelverk om forsøksdyr.

Hogne Bleie

Hogne Bleie er utdannet veterinær fra University of Glasgow og har en MSc grad innen fiskepatologi fra University of Stirling. Han jobbet lenge som diagnostiker og forsker ved Veterinærinstituttet Bergen, der han samarbeidet tett med Havforskningsinstituttet og Universitetet i Bergen i prosjekter om marin oppdrettsfisk. Han har senere jobbet innen farmasi og i fiskeoppdrettsindustrien, der han har hatt en spesiell interesse for samspillet mellom bedriftsøkonomi, produktkvalitet, fiskehelse og god velferd. I perioden 2012-14 ledet Hogne det nasjonale prosjektet Tap av laksefisk i sjø for Mattilsynet. Han jobber nå som uavhengig rådgiver med hovedfokus på fiskevelferd og landbasert fiskeoppdrett.

Kristine Hansen

Kristine Hansen er veterinær og har jobbet som universitetslektor ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) i 12 år. Der har hun hatt to perioder som personell med særskilt kontrollansvar (PMSK) og har hatt ansvaret for undervisning i forsøksdyrlære for dyrepleierstudenter, veterinærstudenter, teknikere og forskere. Hun jobbet også med universitetets Treningsklinikk med alternativer. I dag jobber hun som pedagogisk rådgiver ved Læringssenteret på BI.

Jenny Mattisson

Jenny Mattisson har doktorgrad i Viltøkologi fra Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) og har jobbet som forsker på Norsk Institutt for naturforskning (NINA) siden 2011. Hunn har bred erfarenhet fra feltbasert forsking på ville dyr, framfor alt fra forsking på rovdyr og rovfugl.

Anton Krag

Anton Krag er utdannet zoolog, og jobber som daglig leder i Dyrevernalliansen.  Anton har arbeidet med dyrevern og dyrs rettigheter i over 25 år. Han var dyrevernorganisasjonenes representant i åtte år i det tidligere Forsøksdyrutvalget (2001-2009). Han var tidligere oppnevnt som nasjonal ekspert på alternativer til dyreforsøk av Mattilsynet (2016-2021).

Oppnevnt i komiteen for Susanna Lybæk som er  i permisjon.