Retningslinjer for etisk behandling av forsøksdyr i atferdsforskning og undervisning

Selv om mange vitenskapelige tidsskrifter stiller krav til forskere som ønsker å publisere resultater av dyreforsøk, kan retningslinjene være mangelfull eller i liten grad kreve at forfattere oppgir slik informasjon

Bruken av ville og tamme dyr i atferdsforskning reiser viktige etiske problemstillinger. Selv om mange atferdsstudier bare involverer observasjoner av dyr i deres naturlige habitat, kan noen forsøk med dyr i laboratoriet eller i felt innebære betydelige belastninger. Derfor må valg av egnede merketeknikker, manipulasjonsprosedyrer, kirurgi eller avliving være grundig evaluert og avveid i forhold til forskningsmålene.

For å hjelpe både forskere og lærere som må gjøre vanskelige etiske vurderinger av prosedyrene involvert i dyreforskning, har Association for the Study of Animal Behaviour (ASAB) og Animal Behavior Society (ABS) samarbeidet om å utarbeide følgende retningslinjer for bruk av alle som er involvert i atferdsforsknings- og undervisningsaktiviteter som omfatter vertebrater og invertebrater. Les Guidelines for the ethical treatment of nonhuman animals in behavioural research and teaching her.

Også retningslinjene utarbeidet av Den nasjonale forskningsetiske komité for naturvitenskap og teknologi (NENT) kan gi gode innspill til etiske dilemmaer knyttet til planlegging av forsøk med dyr. Les mer om Etiske retningslinjer for bruk av dyr i forskning her.

Foto: Frode Oppedal, Haforskningsinstiuttet. Studier av lakseatferd i sterk vannstrøm.